Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Třídní schůzky
20.11.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se třídní schůzky v plánovaném termínu neuskuteční. Třídní učitelé sdělí prospěch žáků rodičům elektronicky a zápisem v žákovských knížkách, případně i telefonicky.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Metodik prevence / výchovný poradce

Vloženo: 26.4.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 250x | Upraveno: 4.11.2021 | Upravil: Tomáš Špalek

Výchovný poradce:

Mgr. Jan Matura 

 

konzultační hodiny: po předchozí telefonické nebo písemné, osobní domluvě

 

email: matura76@seznam.cz 

 

Metodik prevence:

Mgr. Miroslava Plšková

 

konzultační hodiny: po předchozí telefonické nebo písemné, osobní domluvě

 

email: miroslava.netikova@zsmsdalovice.cz

 

Úloha výchovného poradce:

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a podává návrhy na další péči o tyto žáky
 • koordinuje nápravnou péči
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 • spolupracuje se školním psychologem a metodikem primární prevence na základní škole
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

 

Úloha metodika prevence:

 • zaměřit se na preventivní práci s třídními kolektivy
 • zaměřit se na vyhledávání problémových projevů chování
 • připravit a realizovat aktivity zaměřené na problematiku prevence rizikového jednání
 • úzce spolupracuje s vedením školy a s celým pedagogickým sborem i s odbornými pracovišti, které působí v prevenci

 

Důležité kontakty:

 

Zajímavé odkazy:

Novinky a zajímavosti ze sociálně-právní ochrany dětí: http://www.zespodu.cz/

Péče o ohrožené děti: https://www.ditearodina.cz/

Při dopravní nehodě: https://www.tytozvladnes.cz/

Tráví Vaše dítě příliš času na počítači, mobilu či internetu? Co dělat, když máte podezření, že vaše dítě či blízký užívá návykové látky? Na tyto otázky a další Vám rádi odpoví na: https://poradna.adiktologie.cz/