Kotva
Logo školy
Nepřehlédněte
Ředitelské volno
26.5.2023

Ředitel školy vyhlašuje z důvodu rozsáhlé rekonstrukce školy pro 1. i 2. stupeň ZŠ  a školní družinu ředitelské volno ve dnech 26.6 až 30.6.2023.

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Metodik prevence / výchovný poradce

Vloženo: 26.4.2021 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1920x | Upraveno: 18.5.2023 | Upravil: Miroslava Netíková

 Výchovný poradce:

 

Mgr. Jana Hájková (předměty - občaská výchova, rodinná výchova, svět práce, tělesná výchova, kariérový poradce)

 

konzultační hodiny: po předchozí telefonické nebo písemné, osobní domluvě

 

email: jana.hajkova@zsmsdalovice.cz

 

 

Metodik prevence:

Mgr. Miroslava Plšková

 

konzultační hodiny: po předchozí telefonické nebo písemné, osobní domluvě

 

email: miroslava.netikova@zsmsdalovice.cz

DŮLEŽITÉ KONTAKTY BYLY PŘESUNUTY NA KONEC STRÁNKY.

ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCE  A METODIKA PREVENCE NAJDETE NA KONCI STRÁNKY.

 

 

 ŠKOLNÍ ROK  2022/2023

 

DUBEN

 

Ve dnech 10. a 24. 4. se uskutečnily další přednášky na téma prevence kriminality

10. 4. - třídy 4., 5., 6.

24.4. - třídy 7., 8., 9.

 

 

https://www.zdravezpravy.cz/2023/02/15/nikotinove-sacky-uz-si-mladez-nekoupi-senat-schvalil-zakon/

 

https://nepanikar.eu/ - první pomoc při psychických potížích. Aplikace „Nepanikař“ poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Obsahuje moduly: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc.

 

 


 

Jak by měla vypadat školní svačina: https://eduzin.cz/wp/2022/10/19/alchymie-jmenem-skolni-svacina-jak-by-mela-vypadat-aby-se-detem-ve-skole-dobre-ucilo/

Prosinec:

Přednáška Policie ČR:

7.12. 2022 PREVENCE KRIMINALITY pro 4.,5. a 6. ročník

13.12. 2022 PREVENCE KRIMINALITY pro 7.,8. a 9. ročník

 

Člověk v tísni:

19.12. 2022 FINANČNÍ GRAMOTNOST pro 8. a 9. ročníky

 

Listopad:

 

Přednáška Policie ČR:

8.11. 2022 se uskutečnila přednáška PREVENCE KRIMINALITY pro 1.-3. třídu.

 

 

Pozor na kratom: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3535215-mladistvych-zavislych-na-kratomu-pribyva-utraceji-tisice-konci-v-nemocnici-je?fbclid=IwAR0izECEKOgZYb2sTSJQsXOIEFwtfOE5h6mSgNfprZpv6H3OExdYgTdB7Y8

 

 

 

 

Slovník aneb jak porozumět dospívajícím potomkům: https://www.marianne.cz/rodina-deti/pubertacky-slovnik-aneb-jak-porozumet-vasim-dospivajicim-potomkum?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu&fbclid=IwAR2_vaK-E3E4gC3BZhDRLoupPrBO-rYPR27Gs-qByvRvFEPiUztplBVhL8U#dop_ab_variant=821960&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

 

 

Rozhovor: Dnešní děti toho musí vydržet hrozně moc. Někdy potřebuje terapii v první řadě rodič, říká psycholožka https://denikn.cz/964943/dnesni-deti-toho-musi-vydrzet-hrozne-moc-nekdy-potrebuje-terapii-v-prvni-rade-rodic-rika-terapeutka/

 

Důležité pojmy, které se používají ve školství, a jejich vysvětlení: https://eduzin.cz/wp/2022/09/15/inkluze-triada-formativni-hodnoceni-slovnicek-pro-rodice-bez-nehoz-se-dnes-uz-neobejdete/

 

Stučné informace ze školního řádu (celé znění Školního řádu najdete v záložce ŠKOLA - DOKUMENTY ŠKOLY):

 

žáci mají právo:

 • na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
  přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
  vývoje,
 • na informace a poradenskou pomoc školy
 • v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího,
 • odevzdat či neodevzdat domácí úkol, pakliže tento byl vyučujícím zadán jako dobrovolný,
  bez toho, aby byli v případě neodevzdání negativně hodnoceni

 

žáci mají povinnost:

 • chovat se v souladu se školním řádem
 • vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem
 • nepoužívat hrubých a vulgárních slov, dbát, aby svým chováním neohrozili zdraví všech
  osob ve škole

 

práva zákonných zástupců:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, na poradenskou pomoc školy
  v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání,
 • na dotazy či konzultace s pedagogickými zaměstnanci školy

 

povinnosti zákonných zástupců:

 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy a řádně se vzdělával
 • zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který neohrožuje zdraví
  ostatních žáků
 • Zákonní zástupci sledují a kontrolují zápisy a informace v ŽK. Informace zapsané v ŽK jsou
  následující den považovány za předané.
 • Při nepřítomnosti žáka je o jejích důvodech zákonný zástupce žáka povinen do tří kalendářních
  dnů informovat třídního učitele, písemně, osobně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Neomluvená absence bude hodnocena jako porušení školního řádu a žáku
  může být uloženo výchovné opatření.
 • Při příchodu do školy po nepřítomnosti je žák povinen předložit omluvenku třídnímu učiteli nejpozději do 3 dnů po skončení nepřítomnosti, kdy probíhala
  výuka.

 

chování žáků:

 • mobilní telefony budou mít žáci zamčené ve skříňkách nebo uložené ve školní aktovce (porušení: nejprve upozornění do ŽK, dále NTU), pokud žák/žákyně bude mobilní telefon potřebovat, zeptá se dorozujícího učitele/učitelky
 • zákaz pití energetických nápojů během školního vyučování a během přestávek
 • Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.
 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese
  odpovědnost.
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
 • Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
  školy.

 

 • TIP: OTÁZKU  "CO BYLO VE ŠKOLE?" VYPUSŤTE. NEFUNGUJE. ZKUSTE SE ZEPTAT KONKRÉTNĚ: Co ses dnes ve škole nového dozvěděl/a? Co tě bavilo dělat? Co jsi dělal/a o přestávce? S kým sis hrál/a? V čem se ti dařilo/nedařilo? Co se ti dnes ve škole líbilo/nelíbilo?

 

Zajímavé odkazy:

 

 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022:

Končí školní rok a uzavírá se klasifikace. Pokud máte pocit, že je toho na vaše děti moc, zkuste jim připomenout, že i přesto, že se snaží něco zvládnout na maximum, musí znát své hranice.
Použitelné samozřejmě v mnoha a mnoha případech i pro dospělé. 

 

 

!!POZOR NA NIKOTINOVÉ SÁČKY - NEBEZPEČNÝ TREND U DĚTÍ!!

CO JSOU NIKOTINOVÉ SÁČKY: Nikotinové sáčky jsou malé poměrně nenápadné sáčky o velikosti žvýkačky, které obsahují nikotin (množství nikotinu v sáčcích se různě liší od 4 mg - 50 mg). V ústech si jich nevšimnete, nezabarví vám zuby a neobsahují tabák. Sáčky mají různé příchutě a intenzitu.

JAK SE NIKOTINOVÉ SÁČKY POUŽÍVAJÍ: Sáček si uživatel buď vloží pod horní či spodní ret, nebo jej přežvykuje. V ústech si jej ponechá obvykle 15 až 30 minut. Jeho účinky se tam projevují drobným mravenčením. Po vymizení brnění se má sáček vyhodit do koše, případně schovat pro další použití. Pro jednoduchost se nikotinové sáčky staly oblíbené u mladší generace.

JAKÁ JSOU RIZIKA POUŽÍVÁNÍ NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ: Nikotin působí na lidský organismus jako jed. U dětí se jeho účinky projevují jinak než u dospělých. Může například poškodit vývoj mozku, protože nikotin je zčásti neurotoxický. U dětí se také rychleji rozvíjí fyzická závislost.

 

 

 

DALŠÍ NEŠVAR MLÁDŠÍ GENERACE: ENERGETICKÉ NÁPOJE, přečtěte si více zde:

 

https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-zdravi/Energeticke-napoje---laska-s-prichuti-smrti__s10012x10995.html

 

Důležité kontakty:

Úloha výchovného poradce:

 • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP a SPC
 • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
 • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a podává návrhy na další péči o tyto žáky
 • koordinuje nápravnou péči
 • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
 • spolupracuje se školním psychologem a metodikem primární prevence na základní škole
 • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem

 

Úloha metodika prevence:

 • zaměřit se na preventivní práci s třídními kolektivy
 • zaměřit se na vyhledávání problémových projevů chování
 • připravit a realizovat aktivity zaměřené na problematiku prevence rizikového jednání
 • úzce spolupracuje s vedením školy a s celým pedagogickým sborem i s odbornými pracovišti, které působí v prevenci

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.